Powrót do Źródeł na Szlaku Wołochów”. Wołosi od Rumuni przez Węgry aż do Polski.

Powrót do Źródeł na Szlaku Wołochów”. Wołosi od Rumuni przez Węgry aż do Polski.
1 października 2022 w Jeleśni woj. Śląskie. razem z Fundacją 9sił działającą na Węgrzech i w Polsce współorganizowaliśmy konferencje; Powrót do Źródeł na Szlaku Wołochów”. Wołosi od Rumuni przez Węgry aż do Polski.
Pierwsza część programu:
Wykłady: Stara Karczma w Jeleśni:
10.30 Piotr Kłapyta: Uwarunkowania historyczno – geograficzne migracji Wołoskich w Karpatach ze szczególnym uwzględnieniem Karpat Zachodnich.
Wykład będzie dotyczył uwarunkowań historyczno-geograficznych migracji w Karpatach ze szczególnym uwzględnieniem Karpat Zachodnich. W tej problematyce będzie uwzględniony nowy obecnie watek wpływu zmian klimatu podczas małej epoki lodowej (XV/XVI) na zanik gospodarki rolnej w górskich osadach Karpat i gwałtowną ekspansję gospodarki pasterskiej na prawie wołoskim. Przykłady wpływu tego czynnika znane są w dolinie Koszarawy., Podkreślona będzie rola wspólnot gospodarczych i administracyjnych prawa wołoskiego która zachowała się reliktowo w regionie Jeleśni i dorzecza górnej Koszarawy (wojewoda i sołtysi prawa wołoskiego). Wyniki będą przedstawione w formie serii map tematycznych Karpat Polskich ukazujących kolejne historyczne etapy ewolucji osad Wołoskich i rozwoju sieci osadniczej. Do tej pory takie podejście bazujące na relacjach danych historycznych i geograficznych nie były prezentowane. W dotychczasowej literaturze powtarzane są często bardzo uproszczone poglądy, które w świetle dotychczasowego postępu wiedzy wydają się być nieaktualne. Szerokie spojrzenie na fenomen rozwoju osadnictwa na prawie wołoskim w kontekście karpacko-bałkańskim pozwala dostrzec reliktowe rysy ewolucji osadnictwa regionu decydujące o jego współczesnej odrębności i specyfice oraz walorach promocyjnych.
12.00 Justyna Kłapyta – temat: Kosmogonia kultury muzycznej Wołochów – problematyka muzycznego dziedzictwa wołoskiego
Kosmogonia kultury muzycznej Wołochów – problematyka muzycznego dziedzictwa wołoskiego zalicza się do tematów unikatowych w rozważaniach etnomuzykologicznych. Będzie to spotkanie z najbardziej wyrazistymi fenomenami muzycznymi kultury Wołochów między Karpatami a Bałkanami. Treści wykładu to efekt kilkunastu lat poszukiwań specyfiki idiomatyki wołoskiej w muzyce Karpat. Wybrane fenomeny muzyczne zaprezentowane zostaną w kontekście archaicznych wierzeń, magii i wyobrażeń o świecie, których nosicielami byli Wołosi jako spadkobiercy antycznych i prasłowiańskich tradycji religijnych. Wykład będzie przeplatany krótkimi warsztatami w zakresie właściwej interpretacji zwłaszcza pasterskiego repertuaru pieśniowego.
13.00 Otwarcie wystawy „Twarze Niezapomnianych Przodków” – wystawa w formie ekspozycji w oknach starych drewnianych zabytkowych domów wzdłuż głównej ulicy Jeleśnia- Krzyżowa- Korbielów- prezentacja.
19.00 Potańcówka przy dudach – Dom Strażaka w Sopotni Małej
Projekt sfinansowany z Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Karpackie inicjatywy lokalne.
Szlak-Wolochow-SM-post