MAGYARORSZÁG AJÁNDÉKA

Ez év februárjában a magyar kormány – „örök barátságunk jeleként” – Lengyelországnak ajándékozta

dav
dav

Zsigmond Ágost gyermekkori páncélját. Az öltözet 1533-ban készült I. Ferdinánd magyar és cseh
király, később német-római császár megrendelésére, eljegyzési ajándékként az uralkodó leendő
vejének, Zsigmond Ágostnak. Az eljegyzés idején a herceg 13, Ferdinánd leánya, Habsburg Erzsébet
pedig 7 éves volt.
Sok-sok éven át úgy vélték, hogy a páncél II. Lajos magyar király számára készült. Erre utaltak a
vállapokon és a mellvért közepén látható „E” és „S” betűk, melyeket Árpád-házi Szent Erzsébetre
történő utalásnak hittek. Ennek az elméletnek azonban ellentmondott a páncél kinézete, melynek
stilisztikai elemei későbbre voltak datálhatók.
Csupán 1939-ben fedezte fel Bruno Thomas, a bécsi gyűjtemények kurátora, hogy a páncél eljegyzési
ajándék volt, a betűk pedig egyszerűen csak a leendő házastársak neveinek rövidítései: „E” mint
Erzsébet, és „S” mint Sigismundus, vagyis Zsigmond.
Thomas a páncélra Budapesten talált rá, ahová az I. világháború után került a magyar örökség
részeként. Korábban a császári gyűjteményben kapott helyet Bécsben. Nem tanúskodik semmilyen
forrás arról, hogy a páncél valaha is elhagyta volna Bécset, így Zsigmond Ágost nemhogy nem viselte,
mégcsak soha nem is látta.
Zsigmond Ágost páncélja első alkalommal 1970-ben, egy lengyel-magyar kapcsolatokkal foglalkozó
kiállítás keretében volt megtekinthető Lengyelországban, másodszor pedig 2000-ben, a „Wawel 1000
– 2000” tárlat részeként.
A magyarok ajándéka már csak azért is hatalmas értékű, mert Lengyelországnak jogi úton esélye sem
lett volna megszerezni.
A páncél a Wawel Királyi Gyűjteményébe került.
Felhasznált irodalom: Łukasz Wójcik, Człowiek w zbroi [In:] „Polityka” 10. sz., 3.03 – 9.03.2021

 

Izabela Gass

Lengyel nyomok Késmárkon

Késmárk (szlovákul Kežmarok, lengyelül Kieżmark) ma Szlovákiában található szepességi város.

A település a XIII. században jött létre, 1295-ben városi, 1380-ban pedig szabad királyi városi rangra emelkedett. Fontos kereskedelmi útvonalon történő elhelyezkedése gyors fejlődést hozott: a XV. században már seregnyi céh működött a városban, melyek közül az egyik legjelentősebb a posztókészítők 1475-ben alapított szervezete volt. Késmárkkal együtt lakosai is gazdagodtak: németek, szlovákok, magyarok, lengyelek, zsidók és ruszinok.

1463-ban védelmi célokat szolgáló vár építésébe kezdtek, mely 1528-tól Hieronim Łaski (1496–1541) szirádi vajdához tartozott. Az ismert kalandor ekkoriban éppen Szapolyai János szolgálatában állt, aki szepesi ispánná tette, és Késmárk mellett Nedec várát is tulajdonába adta (így tett szert Łaski a szepesi gróf és a késmárki báró címekre). Néhány év elteltével Łaski elárulta Szapolyait, kinek nagy ellenségéhez, I. Ferdinánd császárhoz pártolt.

Kieżmark_fotoHieronim Łaski szepességi birtokait, így a két várat is fia, Olbracht (1536–1604) örökölte meg, aki a lengyel szenátus tagjaként és szirádi vajdaként még apjánál is nagyobb kalandornak bizonyult. 1564-ben elvett egy nála 21 évvel idősebb, tehetős özvegyet, Beata Ostrogskát a Kościeliski családból (a rossz nyelvek szerint Öreg Zsigmond király házasságon kívül született lányát), hogy a frigy által biztosítsa az álmai megvalósításához szükséges tőkét. Rögtön az esküvő után Késmárkra vitette újdonsült feleségét, ahol kényszerítette, hogy írja rá a vár tulajdonjogát. ahová azonmód be is záratta az asszonyt, aki innentől fogva mintegy nyolc évig szenvedett nélkülözést és fogságot. Könyörgő leveleinek egyik címzettje sem segített rajta: Ferdinánd császárnál, II. Zsigmond Ágost lengyel királynál, Jagelló Annánál és barátinak hitt mágnásoknál is süket fülekre talált, mivel férjének a császár szövetségeseként túlságosan jó kapcsolatrendszere volt ahhoz, hogy bárki zavarni merte volna köreit.

A rabságban tartott nő ügye csupán 1573-ban érte el az ingerküszöböt, mikor is a császár utasította a felső-magyarországi sztarosztát a nyomozás lefolytatására. Minderre hatást gyakorolt az is, hogy Łaski időközben bigámiát követett el azzal, hogy elvette a francia Sabine de Sauve-t. Vizsgálata eredményeképpen Jan Reubner jelentést tett Beata Łaska nyomoráról, aki rongyokba burkolva raboskodott, a külvilággal történő bármiféle érintkezés nélkül; a császárhoz írt leveleihez is vízzel kevert kormot kellett használnia. Könyörgött a közbenjárásért, és kijelentette, hogy szabadságáért cserébe minden tulajdonáról hajlandó lemondai. Ügyére ennek ellenére hamar újra a csend fátyla borult, mivel időközben Zsigmond Ágost halálával Lengyelország uralkodó nélkül maradt, így Łaski újra értékessé vált a Habsburgok szemében. Beata így továbbra is házi őrizet alatt állt, egészen1576-ig, mikor is a sorsa iránt egyedüliként érdeklődő Reubner sztaroszta átszállíttatta Kassára, ahol azonban még abban az évben, még mindig fogolyként elhunyt. Késmárkon temették el.

Beata Łaskát ma úgy tartják számon, mint az első név szerint ismert tátrai túrázót, mivel még 1565-ban kirándulást tett a Késmárki-völgybe.

1583-ban Olbracht Łaski elvesztette Késmárk várát és egyéb szepességi birtokait, melyekhez hasonlóan az egyedüliként a kezén maradt Nedec is el volt zálogosítva. A vár, majd később maga a település is mintegy évszázadra a Thökölyek, a Habsburgok esküdt ellenségei kezére került. 1702-ben a város megvette a várat annak utolsó urától, Ferdinand Rübertől. Az erődítményt ettől fogva magtárként, laktanyaként, valamint manufaktúrák és műhelyek otthonaként használták, karbantartás nélkül pedig állapota leromlott. 1931-ben, főtornyának renoválása után nyílt meg benne az első múzeumi kiállítás, majd az 1962 és 1985 között lefolytatott alapos állagmegóvási munkálatokat követően a vár maga is múzeummá vált.

Grodno – Báthory István városa

Minden lengyel uralkodó közül Báthory István (1533–1586) tette a legtöbbet Grodnóért. Az oroszok ellen Livónia birtoklásáért folytatott háború során már 1579-ben e várost tette meg táborának. Báthory számára innentől fogva egészen haláláig az általa építtetett grodnói vár jelentette a rezidenciát, így a település de facto Lengyelország fővárosává vált. A király nem csupán a várban lakott, de ott fogadta a követeket, hívta össze a szejmet és a szenátust, illetve hozott jogi érvényű rendelkezéseket, kikapcsolódásként pedig a környező vidéken vadászott. Így vált Grodno Báthory szeretett városává, ahol 1586. december 12-én, éppen vadászatról visszatérve, váratlanul elhunyt.

Nemzedékek óta keringenek pletykák az uralkodó haláláról: vajon szívroham, urémia vagy mérgezés okozta? Ha utóbbi, akkor az oroszok és a német protestánsok is gyanúsítottak. Jan Matejko Batory pod Pskowem (Báthory Pszkov alatt) című festményén feltűnik egy sötét alak, megtörve a kompozíciót. Antonio Possevino pápai legátus az, a király élete ellen szőtt összeesküvés egyik potenciális résztvevője: Rettegett Iván cár ugyanis egyháza Vatikán alá rendelését ígérte XIII. Gergely pápának abban az esetben, ha utóbbi megálljt tud parancsolni a lengyel támadásnak. Évekkel később Possevino volt az, aki utoljára beszélt Báthoryval, majd még a király temetésén sem vett részt, hanem azonmód Rómába távozott, méghozzá a cár bojárjainak társaságában. III. (Vasa) Zsigmond uralkodása alatt a legátus visszatért Lengyelországba, ahol újrakezdte intrikáit.

Báthory koporsóját először a grodnói plébániatemplomban helyezték el, és csupán másfél év után vitték át a Wawelbe.

Jan Matejko említett festménye a művész számára nemcsak ismertséget és népszerűséget, de pénzt is hozott: Benedykt Tyszkiewicz, egy gyűjtői vénájú földesúr vásárolta meg nem kevesebb mint 100 ezer guldenért. A kép így az ő párizsi villájába került, jelenleg pedig a varsói király várban található.

Izabela Gass

Forrás: Stanisław Nicieja, Kresowa Atlantyda, XIII. kötet. Opole 2019

A BUDAPESTI „BRATNIA POMOC” EGYESÜLET

1872-ben hozták létre Budapesten élő lengyelek a Bratnia Pomoc egyesületet, melynek célja honfitársaik anyagi és gondozási megsegítése volt. Könyvtárat kívántak alapítani, sajtóelőfizetéseket osztani, előadásokat szervezni, valamint segédkezet nyújtani az álláskeresőknek. Az egyesület élén Teodor Machnicki, Feliks Machinko és Ludwik Stępień álltak, ám tevékenységükről nem sokat tudunk. A Bratnia Pomoc archívumát a Rapperswili Lengyel Múzeumban őrizték, majd 1927-ben Lengyelországba került, ám a II. világháború során megsemmisült.

Ismeretes ugyanakkor, hogy az egyesület találkozókat, ünnepségeket, különböző megmozdulásokat szervezett: 1885-ben például a budapesti Országos Általános Iparkiállításra érkező lengyeleket várta különleges programmal, melynek során többek között Mieczysław Woroniecki herceg, az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc mártírja sírját is felkeresték, zárásként pedig bankettet tartottak egy Széchenyi téri étteremben. 1888-ban a Vigadó kistermében rendeztek bált: négyest és mazurkát táncoltak, míg a hölgyek belépője szív alakú volt, nemzeti színekben pompázva. Az egyesület lengyel írókkal is vett fel kapcsolatot: 1888-ban tiszteletbeli tagjukká választották Teofil Lenartowicz költőt, kinek 1893-ban Firenzében bekövetkezett halála után a magyarországi lengyelség küldöttsége is részt vett a gyászmeneten. 1903-ban Oswald Balzerhez, egy lwówi professzorhoz fordultak a kéréssel, hogy küldjön Budapestre egy tanítót, aki lengyel nyelvre oktathatná a gyermekeket és a fiatalokat.

A magyar közvéleményben az egyesület egy lengyel klubként csapódott le; ezen kívül még néhány lengyel munkásegylet is létezett az országban.

Izabela Gass

fortepan_82614

 

Forrás: István Csapláros, Przyjaciele w biedzie. Związki polsko-węgierskie w okresie niewoli 1772 – 1918. Wydawnictwo Studio-Emka, 2004

Rapperswili Lengyel Múzeum

 

2020. október 23-án lesz 150 éve annak, hogy megalakult a rapperswili lengyel múzeum.

A Lengyel Nemzeti Múzeum 1870. október 23-án nyílt meg a Zürichi-tó mellett fekvő Rapperswilben. Alapítója gróf Władysław Bloer-Plater  (1806–1889)  egy szamogitiai család sarja volt, a novemberi felkelés résztvevője, aki 1846-tól fogva Svájcban élt.

tablica 3-3

1870-ben Plater bérbe vette a 99 esztendő óta elhagyatottan és részben romokban álló rapperswili várat, melynek renoválására azért vállalkozott, hogy ott majd egy múzeumban lengyel emlékeket helyezzen el. A felújítás tíz éven át tartott, óriási költségei miatt pedig a végére Plater gróf már nem is mondhatta magát olyan tehetősnek.

A múzeum helyzete mindig is igen komplikált volt, sőt. nem is működött folyamatosan, ezért megkülönböztetjüj az első, a második és a harmadik Rapperswilt.

I – Az első Rapperswil 1870 és 1927 között. A felosztások korának politikai emigrációjához kapcsolódó korszak, melynek során Plater, múzeumának folyamatosan bővülő gyűjteményét a lengyel nemzetnek ajánlotta, elhatározva, hogy a függetlenség visszaszerzését követően a muzeáliákat Lengyelországba szállítják. Szándékát 1927-ben valósították meg.

A Plater alapította múzeumot hamarosan Rapperswili Lengyel Nemzeti Múzeumnak kezdték nevezni: az ezernyi tárgy mellett egy komplett levéltár és könyvtár is alakult berkeiben. A vár szobáiban tematikus gyűjtemények kaptak helyet például Kopernikuszról, Kościuszkóró vagy Mickiewiczről. A szimbolikus értéket tovább növelte, hogy 1895-től a múzeum adott otthont Tadeusz Kościuszko szívének. Az intézmény mindemellett nemzeti ünnepségeket is szervezett, többek között a május 3-i alkotmány 100. évfordulóján.

A kezdetekkor, majdnem 20 esztendőn át a múzeumot tulajdonosa, Władysław Plater irányította, aki, miután sikertelen erőfeszítéseket tett a múzeum bekötésére a korábbi lengyel területeken maradt intézmények (a poznańi Tudományok Barátainak Társasága, vagy a krakkói Képzőművészeti Akadémia) vérkeringésébe, 1873-ban életre hívta a Múzeumtanácsot. Ebben többek között Józef Ignacy Kraszewski, néhány évvel később pedig Henryk Bukowski (1839–1900), egy híres stockholmi antikvárius is helyet foglalt.

Plater halála után a múzeum irányítását a Múzeumtanács vette át, melynek élén Józef Gałęzowski ezredes, a januári felkelés résztvevője, az emigrációban pedig egy párizsi bank főhivatalnoka állt, aki rendezte a múzeum pénzügyeit. Az intézmény vezetősége évente egyszer találkozott Rapperswilben.

pocztówka rappi

Azonban szinte e korszak egésze során (1890-től) a múzeumban Włodzimierz Rużycki de Rosenwerth (1837–1914) uralkodott, aki egyszerre volt gondnok, konzervátor és persze kurátor – ez utóbbihoz értett a legkevésbé. A múzeumot képek, valamint arany és ezüst tárgyak gyűjteményeként kezelte, miközben maga is fabrikált történeti emlékeket, melyekkel vitrineket töltött meg. A múzeum eképpen történő folyamatos gazdagítása különös tárgyakkal, és az eredeti darabok csinosítgatása kompromittálta a gyűjteményt. Nem volt azonban mit tenni: Rużycki élvezte Józef Gałęzowski feltétlen bizalmát, melynek köszönhetően korlátlan hatalmat gyakorolhatott a várban. Mindez számos konfliktushoz és a múzeum tekintélyének megrendüléséhez vezetett.

Az első világháború időszakában a múzeum rendkívül nehéz helyzetbe került: világossá váltak a háború előtt felvett hitelekből fakadó pénzügyi problémák, a lengyel forrásokat pedig elzárták. Lehetetlenné vált a tanács éves találkozója, miközben erőre kapott a rapperswili lengyelek közti politikai viszálykodás.

A háború végén öltött testet a koncepció, melynek értelmében a múzeumot felvásárolta volna az Amerikai Lengyel Nemzeti Szövetség, míg egy másik elképzelés szerint az Ideiglenes Államtanács vette volna meg a gyűjteményt és szállította volna azt Varsóba, a kiürített várban csak egy az újjászülető Lengyelországgal foglalkozó kiállítást hagyva. Végül ez utóbbi terv győzött, igazodva az alapító gróf végakaratához.

rappi 101921. október 21-én a Lengyel Köztársaság szejmje döntést hozott a rapperswili gyűjtemény Lengyelországba szállításáról, mely azonban csupán 1927-ben valósult meg: 92 ezer kötetes könyvtár, 27 ezer kéziratot őrző levéltár, 22 ezer metszet, 9000 bankjegy és érem, 3000 műalkotás, valamint a Kościuszko szívét őrző urna érkezett Lengyelországba egy 14 vagonból álló vonaton, melyet rapperswili lakosok tömege búcsúztatott. Így ért hát véget az első Rapperswili Múzeum korszaka.

A rapperswili kincsek egy részét már 1939 szeptemberében megsemmisítették, míg a többit tűz pusztította el 1944-ben, a varsói felkelés idején.

Az 1970-ig szóló bérleti szerződés ellenére a vár a gyűjtemény elszállítása után üresen tátongott; senki sem tudta, mivel lehetne megtölteni a sivár termeket. Ezzel párhuzamosan a rapperswili településvezetés egyre türelmetlenebbé vált, és a szerződés felmondását szorgalmazta. A lengyel külügyminisztérium döntése csupán 1936-ban született meg.

II – A második Rapperswil időszaka 1936 és 1951 közé tehető. 1936-ban kortás lengyel művészeti kiállítás nyílt a várban, mely mintegy 70 művész, köztük Cybis vagy Skoczylas műveit vonultatta fel. A tárlat kurátora a múzeum későbbi igazgatója, a Szépművészeti Akadémián frissen abszolvált Halina Jastrzębowska-Kenarowa (1907–2003) volt. A kiállítás óriási sikert aratott: mintegy 4 ezren tekintették meg, és 42 képet – összesen 6600 frankért – el is adtak. Ezen felbuzdulva 1937-ben döntés született a Lengyel Kortárs Múzeum létrehozásáról, melynek állandó tárlata térképeket, diagramokat, plakátokat, és a lengyel tájról készült fényképeket vonultatott fel, de egy néprajzi expozíció, vagy épp a „Píłsudski” óceánjáró modellje is helyet kapott. Mindezt időszaki kiállítások egészítették ki kortárs lengyel grafikusok (többek között Wł. Skoczylas és T. Kulisiewicz) műveiből.

A II. világháború kitörésének pillanatában minden megváltozott, az emigrációba kényszerült lengyel kormány ugyanis a múzeumot fenntartó források szűkítésére kényszerült.

A következő változást az 1940-es év hozta, mikor a mintegy 12 ezer katonából álló, Bronisław Prugar-Ketling tábornok vezette 2. Gyalogos Lövészhadosztály Franciaország elestét követően Svájc területére lépett, ahol internálták őket.

A múzeum a hadosztály vezetésével karöltve oktatási és kulturális tevékenységbe kezdet: az internálótáborokat kiszolgáló könyvtárakat hoztak létre, Rapperswilben kiállítást nyitottak a katonák által készített kisplasztikákból és kézműves alkotásokból, a múzeum pedig tankönyveket adott ki a tanulni vágyó bakáknak, illetve „W kraju i na obczyźnie” címmel egy közlönyt is közreadtak.

A háború végstádiumábn a londoni emigráns lengyel kormány egyre halogatta a döntést, mellyel a Rapperswili Lengyel Múzeumot a külügy intézményéből önálló jogi személlyé alakítsa, ezzel megszüntetve az állami tulajdonlást, és lehetőséget teremtve pl. az alapítványi birtoklás számára. A sokhónapnyi huzavona ahhoz vezetett, hogy mire az emigráns kormány berni küldötte kézhez kapta a fenti rendelkezést, addigra a svájci kormány már nem ismerte el hivatalos félként, hiszen ezzel ekkor már az 1945 augusztusában a jaltai határozatok alapján felálló Nemzeti Egység Ideiglenes Kormányét illették. A berni lengyel követésg átvette a múzeumot: előbb a Lengyelországból érkező Jerzy Putrament, majd Julian Przyboś volt hivatott a kommunista propaganda szellemében átalakítani a rapperswili intézményt. 1949-ben a kisváros vezetése felmondta a szerződést, mely közel három évig tartó vitát eredményezett. 1951-ben a luzerni szövetségi bíróság jogerős és kötelező érvényű ítéletet hirdetett a település javára. A lengyeleknek el kellett hagyniuk a várat; a gyűjteményt 1952-ben szállítottá a Lengyel Népköztársaságba, ahol a łowicz-i Kerületi Múzeumban kapott helyet.

pocztwka - rapperswil;

III – A harmadik Rapperswil, az 50-es évek derekától napjankig.

1954-ben Svájcban élő lengyelek és svájciak közös javaslatára felállt a Rapperswili Lengyel Múzeum Baráti Köre, egy politikailag független szervezet. A várat ekkoriban a Várszövetség (Burgverein) gondozta, mellyel a település szerződést írt alá egy nemzetközi várkutató intézet és vármúzeum létesítéséről. A Rapperswili Lengyel Múzeum Baráti Köre egy földszinti szobát bérelt a Burgvereintól, mely a nemrég még létező lengyel múzeum történetét lett hivatott bemutatni. A kör tagjainak száma 1955-ben 157 fő volt: időről-időre felolvasásokat, koncerteket vagy akár kisebb kiállításokat szerveztek, de összességében nem voltak sem elegen, sem elég aktívak ahhoz, hogy megpróbálhassák egy lengyel múzeum létrehozását a várban.

rappi 1111973-ban azonban váratlanul a baráti kör egy terjedelmes kiállítást szentelt Nikolausz Kopernikusznak, születése 500. évfordulója alkalmából, és ugyanilyen nem várt módon sikerült elkötelezett emberekből kialakítani egy csoportot, amely létrehozta e tárlatot: anyagi támogatás szereztek, valamint Kopernikuszhoz kapcsolódó kiállítási tárgyakat szereztek be Német- és Franciaországból, illetve más államokból is. A kiállítás óriási sikernek bizonyult, hiszen mintegy 11 ezren keresték fel, valamint írt róla a helyi és országos sajtó is.

Ennek a sikernek köszönhetően Rapperswil felmondta a Burgvereinnal kötött szerződést. A földszint egy részén éttermet, a harmadik emeleti nagy lovagteremben koncerttermet alakítottak ki, míg az első emeletet egészében a Lengyel Múzeum Baráti Köre bérelhette ki egy új lengyel múzeum számára. Ez az áttörés elsősorban három lengyel emigáns érdeme: professzor Józef Maria Bocheński (1902–1995) Domonkos-rendi szerzetes, a Freiburgi Egyetem rektora; Julian Godlewski (1903–1983), Thyssen báró acélipari vállalatának felügyelőbizottsági tagja; Janusz Morkowski (1930), a múzeum későbbi igazgatója. Ám nem szabad elfeledkezni Rapperswil vezetőiről sem.

A harmadik rapperswili lengyel múzeum 1975-ben nyílt meg, egy Lengyelországgal foglalkozó tematikus kiállítással, melynek meglehetősen kevés eleme volt: nyolc kép, kitűnő festőktől (Fałat, Chełmoński, Kossak, Brandt, Chmielowski), népművészeti alkotások, de főként plakátok a lengyel fotóművészet mestereinek alkotásaival és a lengyel kultúra alkotásaival. 1977-ben a Kör tíz évre szóló bérleti megállapodást kötött a múzeum helyiségeinek bérletéről a városvezetéssel.

Különösen fontos volt a múzeum számára, hogy 1977-78-ban létrejött „Libertas” Lengyel Kulturális Alapítvány Rapperswilben, melynek célja a múzeum támogatása volt. 40 ezer frankos alaptőkéjét négyen, köztük Julian Godlewski és Bocheński atya adták össze, ám ez az összeg rövidesen tovább bővült újabb adakozásoknak köszönhetően. Az alapítvány így vehette meg a főtéren álló, „Burghof” elnevezésű épületet, melyben a múzeum könyvtára és raktárhelyiségek, illetve kiadó szobák találhatók.

Ezen időszak egésze alatt új kiállításokat és szimpóziumokat szerveztek, miközben a világ minden részéről áramlottak az adományok.

1990-ben, a rendszerváltás után a Múzeum felvette a kapcsolatot Lengyelországgal, amely megkönnyítette egyes projektek (pl. könyvkiadások) megvalóítását, illetve kiállítások cseréjét. A gyűjtemény idővel támogatás kapott a Kulturális és Nemzeti Örökség Minisztériumától, a Nemzeti Könyvtártól és Állami Levéltárak Főigazgatóságától is.

2017 őszén a rapperswili vezetés döntött a vár múzeum által használt termeinek felújításáról. 2021 végéig a múzeum kénytelen eltávolítani gyűjteményét a 2024-ig tartó felújítás idejére, ráadásul a helyiségekbe a renoválás után a rapperswili vár történetét bemutató kiállítást terveznek. A Lengyel Múzeum történetének három terem jut majd: a gyűjtemény többi részéről egyelőre semmi hír.

Ez lesz a harmadik Rapperswili Lengyel Múzeum vége?

.

Izabela Gass