Alapító okirat

Okirat száma: OLÖ/500/2/2018

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Lengyel

Kutatóintézet és Múzeum alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv

megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Lengyel Kutatóintézet és Múzeum

1.1.2. rövidített neve: LKM

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezései:

1.2.1. lengyel nyelven: Polski Instytut Badawczy i Muzeum

1.2.2. rövidített neve lengyel nyelven: PIBM

1.3. A költségvetési szerv

1.3.1. székhelye: 1102 Budapest, Állomás utca 10/b.

1.3.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe

1 Szögliget-Derenk Tájház 3762 Szögliget, Kossuth Lajos utca 57.

2 Derenki Történeti Emlékhely 3762 Szögliget, Derenk romfalu, Hrsz.: J0230

2. A költségvetési szerv

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.01.01.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Országos Lengyel Önkormányzat

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest. Állomás utca 10.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Országos Lengyel Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1102 Budapest. Állomás utca 10.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

2

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a magyarországi lengyelség

kulturális autonómiájának megteremtése és megőrzése.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Kutatóintézeti tevékenység

– A magyarországi lengyelség történelmének, nyelvének, hitéletének, kultúrájának,

hagyományainak gyűjtése, tudományos igényű feldolgozása, publikálása és megőrzése,

a hazai lengyelség helyzetét érintő társadalmi folyamatok elemzése, a nemzetiségi

nyelvű oktatás, ill. a kulturális élet fejlődésének szakmai támogatása.

– Az LKM tudományos műhely, továbbképző intézmény, tanácsadó központ szerepét

látja el a magyarországi lengyelség életével kapcsolatos történelmi, néprajzi, kulturális

és köznevelési feladatok vonatkozásában. Tevékenysége során együttműködik a

Magyar Tudományos Akadémia és a Lengyel Tudományos Akadémia intézeteivel.

Múzeumi-és levéltári tevékenység

A magyarországi lengyelek közösségének történelmére, kultúrájára, hagyományaira,

nyelvére, intézményrendszerére vonatkozó adatok illetve a szellemi, az épített és a

tárgyi emlékeinek gyűjtése tudományos szintű feldolgozása, archiválása és

közzététele.

a gyűjtőkörébe tartozó műtárgyak esetében – a mindenkor hatályos jogszabályok

előírásai alapján végzett – a tudomány adott ismeretanyagra támaszkodó és annak

eredményeit felhasználó szakértői tevékenység;

a műtárgyak külföldre történő kivitelénél a kulturális örökség megőrzése szempontjait

érvényesítő, szemlézésben, véleményezésben való közreműködés;

az LKM gyűjtőköréhez kapcsolódó tudományos és művészeti programok szervezése és

befogadása;

alaptémákban és a múzeum módszertanában, történetében tudományos kutatás

végzése, a külső kutatók szakmai támogatása;

részvétel a múzeumi szakterület tudományos témáival összefüggő közép- és felsőfokú

oktatásban, valamint a muzeológusképzésben és továbbképzésben;

alaptevékenységhez kapcsolódó nyilvános szakkönyvtár, adattár és tudományos

információs bázis működtetése – tudományos és közművelődési céllal, valamint a

profiljába tartozó műtárgyakat gyűjtők és közvetítők tájékoztatására;

együttműködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel,

társintézményekkel, civil szervezetekkel;

a rezidens program által az LKM lehetőséget ad magyar és külföldről vendégként

fogadott tudományos kutatók és alkotóművészek munkáinak elkészítésére és

megjelentetésére, illetve azok bemutatására.

Tudományos konferenciák szervezése, befogadása;

A székhely adottságait kihasználó, széleskörű tudományos, kulturális, művészeti és

közművelődési tevékenység.

Jelentős évfordulókhoz kapcsolódó megemlékezések szervezése;

Rendezvények, események szervezése;

Fórumok szervezése, kutatók és alkotók bemutatására (szakmai megbeszélések,

szerzői estek, könyvbemutatók), szakmai szervezetek támogatása;

Kapcsolattartás hasonló lengyel és magyar intézményekkel, kutatókkal, alkotókkal, a

lengyel kultúra bemutatása Magyarországon, a magyar kultúra lengyelországi

bemutatása;

Új szaktudományos, múzeumi és művészeti kezdeményezések ösztönzése.

A kutatóintézeti és múzeumi tevékenységhez kapcsolódó könyvtári feladatok

3

– A gyűjtőköri szabályzatban meghatározott módon az ott megjelölt dokumentumok

beszerzése, az állományba kerülő dokumentumok nyilvántartása. A feltáró munka

során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és

tartalmi jegyek szerint történő lírások alapján katalógusok, bibliográfiák és

adatbázisok készítése. A könyvtári állomány megőrzése, védelme és raktározása. A

dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységek és berendezések

telepítése és működtetése.

– A gyűjtemény tanulmányozásának biztosítása, könyvtári tájékoztatás.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

4 082044 Könyvtári szolgáltatások

5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

6

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs

tevékenység

7 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

8

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati

tevékenység

9

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság

működtetése és megóvása

10 083020 Könyvkiadás

11 083030 Egyéb kiadói tevékenység

12

085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és

vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

13 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos.

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a költségvetési szerv

módosított kiadási előirányzatának 25%-át nem haladhatja meg.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv mindenkori vezetőjét az Országos Lengyel Önkormányzat

Közgyűlése az Országos Lengyel Önkormányzat elnökének javaslata alapján, nyilvános

pályázati eljárás lefolytatását követően, legfeljebb öt éves időtartamra bízza meg

közalkalmazotti jogviszonyba. A vezetői megbízás visszavonásának, felmentésnek,

összeférhetetlenség megállapításának jogát az Országos Lengyel Önkormányzat

Közgyűlése gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat az Országos Lengyel

Önkormányzat Elnöke gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény („Kjt.”)

2 munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

(„Mt.”)

3 megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

(„Ptk.”)

ZÁRADÉK

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése

alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a LENGYEL KUTATÓINTÉZET ÉS MÚZEUM

2019. április 29. napján kelt, 2019. április 30. napjától alkalmazandó OLÖ/500/1/2018 okiratszámú módosító

okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. április 30.

10806242_zaradek_v1_20190430